Nya Varvets historia

NYA VARVETS HISTORIA

 

Från början

Historien om Nya Varvet har sin början under andra halvan av sextonhundratalet. Krig och andra konflikter gjorde att Göteborg beh

övde en hamn som låg tillräckligt långt ut mot havet. Detta för att snabbt kunna möta eventuella hot, som oftare än sällan var danska till sitt ursprung. 
Vi nöjer oss med att konstatera att Nya Varvet har en lång och för Göteborgs del oerhört viktig historia. Dess senaste kapitel påbörjades i slutet av åttiotalet, då militären flyttade ut och det var dags för Nya Varvet att bli civilt

NYA VARVET FRÅN KRIG TILL FRED.

Det var först genom freden i Brömsebro 1645, då Sverige erhöll Halland från Danmark, som Sverige äntligen fick en lång kust mot Västerhavet. Göteborg hade redan från början varit tvunget att gömma sig bakom fasta befästningar till lands, men på havet härskade danskarna tämligen fritt. Göteborgs magistrat begärde redan 1623 att få örlogsskepp förlagda till stadens försvar, men den lyckan blev kortvarig.
Dessa blev nämligen redan 1625 tvingade att ersätta de skepp som förolyckats i Rigabukten.
Under kriget mot Danmark 1643-1645 var Göteborg under långa tider utsatt för dansk blockad.
Det var uppenbart att staden var i stort behov av en flotta som kunde för att skydda både handel och medborgare.
Svenskarna hyrde då en flotta i Holland som för fulla segel gick mot Göteborg för att undsätta staden.

SJÖBLADS UPPGÅNG OCH FALL

Under de följande 100 åren användes parallellt både det Gamla Varvet och Nya Varvet som undan för undan började ta form. Men efter att Erich Siöblad blivit guvernör över Göteborgs och Bohus län och även chef över Göteborgseskadern började det hända saker. Siöblad var chef för Amiraliteten i Göteborg under elva år, och under dessa hann han med att igångsätta och genomföra ett flertal större arbeten på Nya Varvet. Han byggde ett Corps de Garde, en masthamn, vaktkurar, ett batteri på Lilla Billingen.

Han hann också med en hel del annat av tvivelaktig natur, Siöblad hade som 29-åring blivit utnämnd till Amiral och det var ingen som tvivlade på att han var duglig.

Men han var samtidigt egensinnig och fullkomligt hänsynslös. 1711 hade regeringen tappat tålamodet, och ställde Siöblad inför rätta. Han fälldes på alla punkter. ”Förlustig liv, ära och gods” löd domen och en dynamisk men brutal period var till ända. Siöblad benådades dock, men Nya Varvet gick in i en period av

 träda.

ARVET EFTER KONTERAMIRAL AF WIRSEN


I NEUTRALITENS TJÄNST
1815 blev det liv i området igen. Konteramiral Johan af Wirsén skrev då en rapport om hur dåligt ställt det var med Nya Varvet, detta ledde till en plan för modernisering av området. Nu får Nya Varvet det utseende det behållit fram tills idag (med undantag för de nya byggnader som tillkommit), och en stort antal civila hus inlemmades också i området.

 

Det fanns de som trodde att 1900-talet skulle bli en fredens tid för Europa. Och framstegens, upplysningens och vetenskapens  era.

Trots detta bevittnade världen de två mest omfattande krigen någonsin, och naturligtvis användes Nya Varvet i militärt syfte både under första och andra världskriget. Paradoxalt nog så var det just de tekniska framstegen som gjorde att Nya Varvet nu kunde husera krigsmateriel som torped- och ubåtar samt sjöflygplan.
Så Nya Varvets betydelse som militärt område var mer aktuellt än någonsin under 1900-talet, trots att Sverige förskonades från allvarligare effekter av krigen.
Under dessa år, från 1936 och framåt, byggdes de bergrum som idag används som lagerlokaler. Bergrummen löper långt in i berget och tillkom för att skydda från flyganfall.

 NYA VARVET IDAG

 

Nya Varvet upphörde vara militärt område 1982, då flottan flyttade till Käringberget.

Området såldes 1985 till Källfelt Byggnads AB och Nya Varvets civila liv började. Idag har ungefär 2000 personer sin arbetsplats på Nya Varvet. Inom området ryms ca 130 företag, institutioner och utbildningsenheter och framtidens planerade expansion kommer att öka den siffran markant - fast utan att det blir trängre. Områdets 25 hektar möjliggör vidare utbyggnad utan att dess särart går förlorad. Nya Varvet har alltid varit en dynamisk del av Göteborg och det arvet skall föras vidare.

Läget

Strax efter Kungsten vid Södra Älvstranden, med bergen och skogen i ryggen och vattnet som naturlig 
gräns åt andra hållet, finner du Nya Varvet. Dess speciella läge har knappast försvårat 
övergången från stängt militärt område till den öppna företagspark som det är idag.

Här infinner sig gärna känslan att man kommit långt från Göteborg. Det är tyst och luften känns annorlunda, friskare. Men du behöver bara titta över axeln för att Älvsborgsbron skall påminna dig om att du faktiskt inte är längre än tio minuter från innerstan. Idag finns runt 130 företag  och i takt med att området utvecklas är det fler och fler som vill få plats.

Byggnaderna
Men bortse från läget. Bortse också från sådana trivialiteter som att om våren kunna fiska havsöring på lunchen, för fler faktorer bidrar till Nya Varvets popularitet.

Av dessa drar byggnaderna ett synnerligen tungt lass. Nya Varvets byggnader är bärare av den slags patina som bara historien kan ge, fast utan att det blir mossigt. På området samsas olika epokers arkiktektur, och ur modernt perspektiv är det förstås minst lika intressant är vad varje företag kan göra med sina lokaler .

 

Naturen och havet

Modern företagspark, ja. Men den gamla rollen som hamn och varv har allt annat än övergivits. Förutom att vara hamn för både fritidsbåtar och yrkestrafik finns även varvsfunktionen kvar, om än inte i samma skala som förut. 

Och utan att vara förmäten är det lätt att tycka att Nya Varvets blandning av företag, skolor och restauranger ger området en särställning som är svår att slå. 
Egentligen kan Nya Varvet sammanfattas med fyra ord - läget, byggnaderna, naturen och havet. 
Nya Varvet är en känsla, en stämning som får livsandarna att kvickna till. Och då är det inte svårt att trivas

Nya Varvet är idag hemvist för drygt 70 olika verksamheter. På området finns allt från privata företag och skolor, till samhällsinstanser.

 

Postadress:
Box 12201
402 42 Göteborg
Besöksadress:
Sven Källfelts gata 21
426 71 Västra Frölunda
Telefon:
031-69 70 00
Serviceanmälan:
0771-61 10 00
Jourbolag efter kontorstid:
Securitas 010-4705594